Projekty UE

Informujemy, że firma LENTEX S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.:

Tytuł projektu: „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0469/18-00
Wartość projektu: 25 930 098,49 zł
Kwota dofinansowania: 10 703 511,14 zł 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja prac rozwojowych mających na celu zbudowanie, optymalizację i zwalidowanie prototypu pilotażowej linii technologicznej odzwierciedlającej innowacyjną technologię lakierowania I głębokiego moletowania wykładziny elastycznej z polichlorku winylu (PVC) o znacząco wyróżniających się na rynku parametrach.

Planowanymi efektami projektu :

  1. Wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
  2. Rozszerzenie oferty produktowej o wyroby znacząco ulepszone
  3. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie


_______________________


22.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/1/2019. Dostawa modułów prototypu pilotażowej linii technologicznej.

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt. Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy elementów prototypu pilotażowej linii technologicznej wraz z usługą nadzoru nad montażem, instalacją i uruchomieniem na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.Szczegółowe informacje dotyczące treści Zapytania Ofertowego nr UE/1/2019 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do niego można znaleźć tutaj: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11686322