Projekty UE

Informujemy, że firma LENTEX S.A. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.:

Tytuł projektu: „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

Umowa o dofinansowanie nr POIR. 01.01.01-00-0469/18-00
Wartość projektu: 25 930 098,49 zł
Kwota dofinansowania: 10 703 511,14 zł 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja prac rozwojowych mających na celu zbudowanie, optymalizację i zwalidowanie prototypu pilotażowej linii technologicznej odzwierciedlającej innowacyjną technologię lakierowania I głębokiego moletowania wykładziny elastycznej z polichlorku winylu (PVC) o znacząco wyróżniających się na rynku parametrach.

Planowanymi efektami projektu :

  1. Wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
  2. Rozszerzenie oferty produktowej o wyroby znacząco ulepszone
  3. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie


_______________________

06.09.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/2/2019.

 

Dostawa kompletu składającego się z 4 sztuk wałków moletujących wraz z odpowiednio ukształtowaną i obrobioną strukturą powierzchni jako elementów zintegrowanych z prototypem pilotażowej linii technologicznej.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu nr POIR.01.01.01-00-0469/18-00  pt. 

 

Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” 

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy kompletu składającego się z 4 sztuk wałków moletujących wraz z odpowiednio ukształtowaną i obrobioną strukturą powierzchni jako elementów zintegrowanych z prototypem pilotażowej linii technologicznej na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące treści Zapytania Ofertowego nr UE/2/2019 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do niego można znaleźć Tutaj 

Download english PDF file

 

 

_______________________

24.06.2019

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi do Zapytania Ofertowego nr UE/1/2019

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

Tytuł projektu: 

 

„ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert oraz na postawie zakończonego etapu negocjacyjnego przeprowadzonego zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/1/2019 „Dodatkowe warunki” – punkt 13,

dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru dostawcy Elementów Prototypu Pilotażowej Linii Technologicznej wraz z usługą nadzoru montażu, instalacji i uruchomienia na potrzeby realizacji w/w projektu.

 

Uprzejmie informujemy, że oferta nr 32814 A 02 złożona przez Firmę Olbrich GmbH została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.  

 

Pobierz PDF

Download english PDF file

 

 

_______________________

22.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/1/2019. Dostawa modułów prototypu pilotażowej linii technologicznej.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt. 

 

Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” 

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy elementów prototypu pilotażowej linii technologicznej wraz z usługą nadzoru nad montażem, instalacją i uruchomieniem na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.Szczegółowe informacje dotyczące treści Zapytania Ofertowego nr UE/1/2019 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do niego można znaleźć tutaj: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11686322