Raport bieżący 2/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

 

Raporty kwartalne:

  1. Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – 19 maja 2023 roku
  2. Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – 17 listopada 2023 roku

 

Raporty półroczne:

  1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku – 25 sierpnia 2023 roku

 

Raporty roczne:

  1. Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 24 marca 2023 roku
  2. Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – 24 marca 2023 roku

 

Jednocześnie Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2023 r., zgodnie z treścią § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.