Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 15 stycznia 2019 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku (dalej „NWZ”), która została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 16 października 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki w związku z dokonaną przez Sąd rejestracją zmian w Statucie Spółki przyjętych w ww. Uchwale Nr 5 NWZ przedstawia w załączeniu zmieniony art. 7 ust. 7.1 Statutu , a także przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Pliki do pobrania:

Wskazanie zmian Statutu Lentex S.A. art. 7

Statut_LENTEX_S.A._tekst_jednolity_po_NWZ_z_16.10.2018