Raport bieżący nr 17/2018

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) przekazuje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”), które odbyło się w dniu 16 października 2018 roku. Podjęte przez NWZ uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Pliki do pobrania:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 16.10.2018