Raport bieżący nr 31/2019

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o realizacji nabycia 2 442 917 sztuk akcji własnych Spółki, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść Oferty zakupu akcji własnych Spółki (dalej „Oferta”). Zgodnie z Ofertą Spółka zamierza nabyć do 2 442 917 sztuk akcji własnych, po cenie 10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na dzień 25 listopada 2019 roku, natomiast termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży na dzień 02 grudnia 2019 roku. Przewidywana data przeniesienia własności nabytych akcji Spółki poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki za pośrednictwem KDPW to 04 grudnia 2019 roku. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść  Oferty stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

 

Załączniki:

Oferta skup akcji własnych Lentex 20.11.2019