Raport bieżący nr 4/2019

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż dokonuje korekty skonsolidowanego raportu rocznego Grupy kapitałowej Lentex za rok 2018 (dalej „Raport”), opublikowanego przez Spółkę w dniu 29 marca 2019 roku. W wyniku oczywistej omyłki do raportu rocznego nie została dołączona informacja Zarządu Spółki o której mowa w § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”).

W związku z powyższym Zarząd dokonuje korekty Raportu poprzez dołączenie stosownej informacji Zarządu i oświadcza, iż opublikuje ponownie Raport w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia.