Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych Lentex S.A. 19.03.2024

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze nabycia 1.400.000 sztuk akcji własnych Spółki w ramach programu skupu akcji własnych Spółki przeprowadzanego w oparciu o upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2022 roku – niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść zaproszenia („Zaproszenie”) do składania ofert sprzedaży (poza rynkiem regulowanym) 1.400.000 sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej 17 500 000 zł, stanowiących 3,5% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki („Akcje Własne”)

 

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych Spółki