Powiadomienia MAR

kancelaria@lentex.com.pl adres mailowy na który powinny być wysyłane adresowane do Spółki, przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane, powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)