Raport nr 51/2005

Zarząd 'Lentex’ S.A. w Lublińcu podaje do wiadomości treść projektów Uchwał, mających być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24-11-2005 r.

U C H W A Ł A Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. § 3 pkt. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów „LENTEX” S.A. w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1
Rezygnuje się z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
– za uchwałą ………………głosów,
– przeciwko uchwale …….głosów,
– wstrzymujących się ……głosów.

U C H W A Ł A Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie: wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1
Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
– za uchwałą ………………..głosów,
– przeciwko uchwale ………głosów,
– wstrzymujących się ………głosów.

* Jeżeli nie będzie podjęta uchwałą w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej.

U C H W A Ł A Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1
Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania jawnego w związku z wyłączeniem głosowania tajnego, wybrało komisję skrutacyjną w następującym składzie:
…………………………., który/a otrzymał/a …….. głosów za wyborem,
…………………………., który/a otrzymał/a …….. głosów za wyborem,
…………………………., który/a otrzymał/a …….. głosów za wyborem.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
– za uchwałą ………………………. głosów,
– przeciwko uchwale …………… głosów,
– wstrzymujących się ………….. głosów.

* Jeżeli nie będzie podjęta uchwałą w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie: połączenia Spółki Zakłady „LENTEX’ Spółka Akcyjna w Lublińcu ze spółką „Tkaniny Techniczne” Spółka Akcyjna w Pabianicach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie 506 § 1 K.s.h i art. 28.2 pkt. 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „LENTEX” S.A. w Lublińcu („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze Spółką „Tkaniny Techniczne” S.A. w Pabianicach („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 K.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176 (2268) z dnia 9 września 2005r. pod pozycją 10508.

§ 2
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółka Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 K.s.h. w trybie uproszczonym, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.

§ 3
Zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za akcje Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmuje własnych akcji.

§ 4
W związku z połączeniem wyraża się zgodę na zmianę Statutu Spółki Przejmującej i zmienia się Statut Spółki Przejmującej w ten sposób, że w art. 7.1 Statutu dodaje się:
pkt. 24) 17.21.Z Produkcja tkanin bawełnianych.
pkt. 25) 17.25.Z Produkcja tkanin pozostałych.
pkt. 26) 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych.
pkt. 27) 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów.
pkt. 28) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana.
pkt. 29) 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu …………….., bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
– za uchwałą ………………….,
– przeciwko ………………….,
– wstrzymujących się …………………..

* zgodnie a art. 28.2 pkt. 4 Statutu Spółki uchwałą wymaga kwalifikowanej większością ¾ oddanych głosów.

U C H W A Ł A Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie „LENTEX’ S.A wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę:
1. prawa użytkowania wieczystego:

1/ działki zabudowanej nr 1802/178 o powierzchni 2,2083 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467(Osiedle Dębowa),

2/ działki niezabudowanej nr 1803/178 o powierzchni 0,020 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467 (rów obok torów kolejowych),

3/ działki niezabudowanej nr 3497/152 o powierzchni 0,3256 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467 (parking),

4/ działki zabudowanej nr 3498/152 o powierzchni 0,1516 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 36467 (biurowiec),

5/ działki niezabudowanej nr 3542/152 o powierzchni 0,0968 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 48201 (droga część zachodnia zakładu),

6/ działki zabudowanej nr 3543/152 o powierzchni 0,2503 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 48201 (część zachodnia zakładu),

7/ działki zabudowanej nr 3544/152 o powierzchni 0,2503 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 48201 (część zachodnia zakładu),

8/ działki zabudowanej nr 3545/152 o powierzchni 0,4388 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 48201 (część zachodnia zakładu)

2. prawa własności:
9/ działki niezabudowana nr 408/1 o powierzchni 0,6049 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej G., Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 46109, (Nowogród Bobrzański).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
– za uchwałą …………….głosów,
– przeciwko uchwale ……głosów,
– wstrzymujących się ……głosów.