Raport nr 52/2005

Zgodnie z Par. 39.1. pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych, Zarząd „Lentex” S.A. w Lublińcu publikuje Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 24-11-2005 r.

U C H W A Ł A Nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie § 3 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1
Rezygnuje się z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów i powierzenie jej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
– za uchwałą: 1.322.426głosów,
– przeciwko uchwale: 0 głosów,
– wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 506 § 1 K.s.h oraz art. 28.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze Spółką „Tkaniny Techniczne” S.A. w Pabianicach („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176 (2268) z dnia 9 września 2005 r. pod pozycją 10508.

§ 2
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółka Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 K.s.h. w trybie uproszczonym, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.

§ 3
Zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za akcje Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmuje własnych akcji.

§ 4
W związku z połączeniem wyraża się zgodę na zmianę Statutu Spółki Przejmującej i zmienia się Statut Spółki Przejmującej w ten sposób, że w art. 7.1 Statutu dodaje się:
pkt 24) 17.21.Z Produkcja tkanin bawełnianych.
pkt 25) 17.25.Z Produkcja tkanin pozostałych.
pkt 26) 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych.
pkt 27) 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów.
pkt 28) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana.
pkt 29) 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
– za uchwałą: 1.322.426 głosów
– przeciwko: 0 głosów
– wstrzymujących się: 0 głosów

Załącznik:
1/ Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy firmy Tkaniny Techniczne Spółka Akcyjna w Pabianicach z dnia 23-11-2005 r.

U C H W A Ł A Nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: Zakłady 'Lentex’ Spółka Akcyjna w Lublińcu wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę następujących nieruchomości:

1/ prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 1803/178 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w Lublińcu, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 36467 (rów obok torów kolejowych),

2/ prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 3542/152 o powierzchni 0,0968 ha, położonej w Lublińcu, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 48201 (droga – część zachodnia zakładu),

3/ prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki nr 3543/152 o powierzchni 0,2503 ha, położonej w Lublińcu, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 48201(część zachodnia zakładu),

4/ prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki nr 3544/152 o powierzchni 0,2503 ha, położonej w Lublińcu, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 48201 (część zachodnia zakładu),

5/ prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki nr 3545/152 o powierzchni 0,4388 ha, położonej w Lublińcu, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 48201 (część zachodnia zakładu)

6/ niezabudowanej działki nr 408/1 o powierzchni 0,6049 ha, położonej w Nowogrodzie Bobrzańskim, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 46109.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
– za uchwałą: 1.072.426 głosów,
– przeciwko uchwale: 0 głosów,
– wstrzymujących się: 250.000 głosów.

Załącznik nr 1

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: Tkaniny Techniczne Spółka Akcyjna w Pabianicach na podstawie art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki uchwala, co następuje: —————————–

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: Tkaniny Techniczne Spółka Akcyjna w Pabianicach („Spółka Przejmowana”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze Spółką Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu („Spółka Przejmująca”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176(2268) z dnia 2005-0909.r. pod pozycją 10514.

§ 2
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Ksh w trybie uproszczonym, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.

§ 3
Zgodnie z art. 514 § 1 Ksh Spółka Przejmująca w zamian za akcje Spółki przejmowanej będące jej własnością nie obejmuje własnych akcji.

§ 4
W związku z połączeniem wyraża się zgodę na zmianę Statutu Spółki Przejmującej, w ten sposób, że w art. 7.1 Statutu dodaje się:
pkt 24) 17.21.Z Produkcja tkanin bawełnianych. ——————
pkt 25) 17.25.Z. Produkcja tkanin pozostałych. ——————–
pkt 26) 17.30.Z. Wykończanie materiałów włókienniczych. ———–
pkt 27) 51.56.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów. ————
pkt 28) 52.63.B. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana. —————————————-
pkt 29) 60.24.B. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi. ——–

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.