Raport nr 116/2006

Zarząd 'Lentex’ S.A. informuje, iż w dniu 22 grudnia 2006 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej o giełdowej transakcji kupna 1.000 szt. akcji emitenta.

Transakcja ta została przeprowadzona na GPW S.A. w trybie sesyjnym zwykłym w dniu 22-12-2006 r. po kursie 42,00 zł za jedną akcję.

Przed tą transakcją członek Rady Nadzorczej posiadał 51.947 szt. akcji 'Lentex’ S.A. oraz 49.337 szt. praw do akcji 'Lentex’ S.A.

Po rozliczeniu powyższego nabycia ww. członek Rady Nadzorczej posiadał będzie 52.947 szt. akcji 'Lentex’ S.A. oraz 49.337 szt. praw do akcji 'Lentex’ S.A.

Andrzej Majchrzak – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
Sławomir Badora – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy