Raport nr 137/2008

Zarząd Zakładów 'Lentex’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 108/2007, z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych w celu umorzenia, raportu bieżącego nr 105 z dnia 2008-10-29. informującego o zawarciu z Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, umowy pośrednictwa w skupie akcji własnych w celu umorzenia oraz raportów informujących o bieżącym nabywaniu akcji Zakładów 'Lentex’ S.A. przez Beskidzki Dom Maklerski S.A., informuje, że w wykonaniu ww. umowy Spółka, w dniu 12 grudnia 2008r. zawarła z Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. ostatnią umowę, na mocy której Beskidzki Dom Maklerski S.A. przeniósł na Zakłady 'Lentex’ S.A. własność 4.163 sztuk akcji Zakładów 'Lentex’ S.A. o wartości nominalnej 2,05 zł. każda, skupionych w okresie od 02-12-2008 r. do 03-12-2008 r.

Akcje nabyte od Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A., w dniu 12 grudnia 2008r., stanowią 0,038 % kapitału zakładowego i dają 4.163 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena zakupionych 4.163 sztuk akcji Zakładów 'Lentex’ S.A. wyniosła 11,97 zł za jedną akcję.

Akcje zostały nabyte w oparciu o Uchwałę Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie nabycia do 1.050.000 szt. akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, podjętej na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Ksh i Art. 9.7 lit. c) Statutu Spółki.

Celem nabycia akcji jest ich umorzenie.

Łączna ilość nabytych akcji własnych w celu umorzenia przed dniem 12 grudnia 2008r. wynosiła 741.872 sztuk, o wartości nominalnej 2,05 zł. każda. Powyższa ilość zakupionych akcji własnych stanowiła 6,81% kapitału zakładowego i dawała 741.872 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wykonując program skupu akcji własnych Spółka posiada ostatecznie 746.035 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej, 2,05 zł. każda, co stanowi 6,85 % kapitału zakładowego i daje 746.035 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia łączna cena zakupionych akcji własnych będąca w posiadaniu Lentex S.A. wynosi 24,02 zł za szt.

Powyższe nabycie kończy trwający blisko rok, stary program zakupu akcji własnych, uchwalony Uchwałą Nr 8 NWZA z dnia 2007-12-11. r., zmieniony Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 04-12-2008 r. (skrócenie terminu skupu z dnia 2008-12-11. r. na 2008-1204. r.).