Raport nr 13/2002

Zarząd Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu przesyła, treść uchwał podjętych w dniu 22-11-2002 r.

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex”Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 22 listopada 2002 r.

w sprawie przeznaczenia na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy) części nadwyżki kapitału zapasowego

Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 396 Par. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35 statutu Spółki w związku z art. 396 Par. 4 i art. 348 Par. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje.

Par. 1.
Tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (fundusz dywidendowy)

Par. 2
Przenosi się część nadwyżki kapitału zapasowego (ponad 1/3 kapitału zakładowego), a mianowicie kwotę 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) na fundusz dywidendowy, o którym mowa w Par. 1.

Par. 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
– za uchwałą oddano 3.279.734 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosów.
– przeciw uchwale oddano 565 (pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów.
– wstrzymujących się było 1.125.100 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sto) głosów.

W tym miejscu p. Katarzyna Konował, przedstawicielka akcjonariusza Korporacji „Texlen” Sp. z o.o. w Lublińcu oświadczyła, że głosowała przeciwko podjęciu uchwały i zgłasza o zaprotokołowanie sprzeciwu, a także p. Antoni Kostyra, przedstawiciel akcjonariusza p. Tatyany Kostyra, że głosował przeciwko podjęciu uchwały i zgłasza o zaprotokołowanie sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 2
Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 22 listopada 2002r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości

Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Par. 1
Wyraża się zgodę na zakup od „Wigolen” S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 6b, w której skład wchodzą działki oznaczone numerami: 359/25 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć przez dwadzieścia pięć) o pow. 0,2387 ha, (dwadzieścia trzy ary osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych) 360/23 (trzysta sześćdziesiąt przez dwadzieścia trzy)o pow. 0,3689 ha,(trzydzieści sześć arów osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), 360/43 (trzysta sześćdziesiąt przez czterdzieści trzy) o pow. 0,3330 ha,(trzydzieści trzy ary trzydzieści metrów kwadratowych), zapisane w księdze wieczystej KW 110366 (sto dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć)oraz działka oznaczona numerem 360/28(trzysta sześćdziesiąt przez dwadzieścia osiem)o pow. 0,0021 ha, (dwadzieścia jeden metrów kwadratowych) zapisana w księdze wieczystej KW 110365,(sto dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) zabudowanej trzema budynkami murowanymi oraz prawa własności tych budynków.Szczegółowe warunki i zasady zakupu określi Rada Nadzorcza.

Par. 2
Wyraża się zgodę na nabywanie przez Zarząd Zakładów „Lentex” S.A., za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, praw własności lub praw użytkowania wieczystego nieruchomości od dłużników Zakładów „Lentex” S.A. w trybie art. 984 Kpc oraz w trybie przejęcia za długi o charakterze przeterminowanym, to jest takich, które nie zostały zaspokojone przez okres co najmniej 180 (sto osiemdziesiąt) dni od daty wymagalności.

Par. 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
– za uchwałą 3.841.322 (trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) głosów,
– przeciwko nie oddano głosów,
– wstrzymujących się było 564.077 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) głosow.

P. Antoni Kostyra, przedstawiciel akcjonariusza p. Tetyany Kostyra, w trybie art. 404 Par. 2 Ksh zgłosił wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z porządkiem obrad obejmującym:
1. uchylenia uchwały w sprawie utworzenia funduszu dywidendowego,
2. zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie w głosowaniu jawnym następującą ilością głosów:
– za 565 (pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów,
– przeciw 2.715.657 (dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów
– wstrzymujących się było 1.689.177 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów
odrzuciło wniosek.

Podstawa prawna:
Par. 49.1. pkt 5 i 7

Podpisy:
mgr inż. Jerzy Kusina
Członek Zarządu – Dyr. d/s ekonom. finans