Raport bieżąca nr 30/2019

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 08 października 2019 roku informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie pozytywnego zaopiniowania ceny skupu 2 442 917 sztuk akcji własnych Spółki (dalej „Akcje własne”) w drodze Zaproszenia do składania ofert,  w wysokości 10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki.

Mając powyższe na uwadze Zarząd podjął decyzję o realizacji skupu 2 442 917 sztuk akcji własnych Spółki (dalej „Akcje własne”) w drodze Zaproszenia do składania ofert, po cenie 10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki, w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A. (dalej „Uchwała ZWZ”). Zarząd zamierza ogłosić Zaproszenie do składania ofert w terminie do końca grudnia 2019 roku. Wskazana powyżej cena po której Zarząd zamierza dokonać nabycia Akcji własnych została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do treści § 1 ust. 2 pkt h) Uchwały ZWZ. Celem nabycia Akcji własnych jest ich umorzenie lub dalsza odsprzedaż. Zaproszenie do składania ofert będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską. Pozostałe warunki nabycia Akcji własnych, w tym termin trwania zapisów na Akcje własne, zostanie określony w treści Zaproszenia do składania ofert, które to Zaproszenie zostanie przekazane do publicznej wiadomości w dniu jego ogłoszenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).