Raport bieżący 1/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie MAR”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2023 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy Spółki, tj.:

  1. Pana Adriana Grabowskiego – jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w „Lentex” S.A. – Prezesa Zarządu „Lentex” S.A., powiadomienie o dokonanej transakcji na akcjach Spółki, sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu,
  2. Pani Anny Wojciechowskiej – jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w „Lentex” S.A. – Członka Zarządu „Lentex” S.A., powiadomienie o dokonanej transakcji na akcjach Spółki, sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienie A.Wojciechowska

Powiadomienie A.Grabowski