Raport bieżący 15/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu 14 lutego 2023 r. od akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LENTEX S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”).

 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została:

 • sprzedażą wskutek zawarcia i rozliczenia w dn. 10 lutego 2023 r. transakcji sprzedaży 364.509 akcji Spółki, zaoferowanych na ogłoszoną w dniu 27 stycznia 2023 r. przez Spółkę ofertę zakupu 2.600.000 akcji własnych,
 • sprzedażą w drodze transakcji pakietowej zawartej dnia 10 lutego 2023 r. 600.000 akcji Spółki oraz rozliczenia tej transakcji w dniu 13 lutego 2023 r.

 

 1. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmiana udziału posiadałem 5.124.170 akcji stanowiących 12,81% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 5.124.170 głosów, co stanowiło 12,81% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 1. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału:

 • wskutek zawarcia i rozliczenia w dn. 10 lutego 2023 roku transakcji sprzedaży 364.509 akcji Spółki, zaoferowanych na ogłoszoną w dn. 27 stycznia 2023 r. przez Spółkę ofertę zakupu 2.600.000 akcji własnych, posiadałem 4.759.661 akcji stanowiących 11,90% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 4.759.661 głosów, co stanowiło 11,90% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

 • wskutek sprzedaży w drodze transakcji pakietowej zawartej dn. 10 lutego 2023 r. 600.000 akcji Spółki oraz rozliczenia tej transakcji w dn. 13 lutego 2023 r., posiadałem 4.159.661 akcji stanowiących 10,40% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 4.159.661 głosów, co stanowiło 10,40% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

 1. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

 

Nie dotyczy – brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki

 

 1. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej

Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte

 1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69 b ust 2 do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt. 2, które nie są wykonywanie wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy

 1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy

 

 1. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt. 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej licznie głosów:

 

 • Wskutek zawarcia i rozliczenia w dniu 10 lutego 2023 roku transakcji sprzedaży 364.509 akcji Spółki, zaoferowanych na ogłoszoną w dniu 27 stycznia 2023 r. przez Spółkę ofertę zakupu 2.600.00 akcji własnych, posiadałem 4.759.661 głosów, co stanowiło 11,90% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • Wskutek sprzedaży w drodze transakcji pakietowej zawartej dn. 10 lutego 2023 r. 600.000 akcji Spółki oraz rozliczenia tej transakcji w dn. 13 lutego 2023 r., posiadałem 4.159.661 głosów, co stanowiło 10,40% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki”.

 

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.)

 

Zawiadomienie K.Moska