Raport bieżący 22/2024

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze nabycia 1.400.000 sztuk akcji własnych Spółki w ramach programu skupu akcji własnych Spółki przeprowadzanego w oparciu o  upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2022 roku – niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść zaproszenia („Zaproszenie”) do składania ofert sprzedaży (poza rynkiem regulowanym) 1.400.000 sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej 17 500 000 zł, stanowiących 3,5% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki („Akcje Własne”); tekst Zaproszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Stosownie do treści Zaproszenia, oferty sprzedaży Akcji Własnych w odpowiedzi na Zaproszenie będą przyjmowane od akcjonariuszy Spółki w terminie od dnia 29 marca 2024 roku do dnia 5 kwietnia 2024 roku. Przewidywana data rozliczenia przez KDPW transakcji nabycia Akcji Własnych oraz przeniesienia ich na rzecz Spółki to 11 kwietnia 2024 roku. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania Akcji Własnych na podstawie Zaproszenia jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173.1).

 

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych Spółki