Raport bieżący 24/2024

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu 02 kwietnia 2024 r. od akcjonariusza Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.)

Według otrzymanego zawiadomienia, przed zmianą stanu posiadania Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji posiadała łącznie 6 917 051 akcji Spółki, które stanowiły udział w kapitale zakładowym Spółki wynoszący 17,3%, i uprawniały do 17,3% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6 917 051 głosów z akcji Spółki.

Według otrzymanego zawiadomienia, po zmianie stanu posiadania Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji posiada łącznie 51  akcji Spółki, które stanowią udział w kapitale zakładowym Spółki wynoszący 0,0001%, i uprawniają do 0,0001% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 51 głosów z akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.).

 

Zawiadomienie PARAVITA HOLDING LIMITED