Raport bieżący 3/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, że podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zamiarze nabycia 2 600 000 sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej 32 500 000 zł, stanowiących 6,05% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki (dalej „Akcje własne”).

Nabycie Akcji własnych odbędzie się w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A. (dalej „Uchwała NWZ”). Zarząd zamierza dokonać nabycia Akcji własnych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych, stosownie do treści § 1 ust. 2 lit. g Uchwały NWZ (dalej „Zaproszenie do składania ofert”).

Zarząd ogłosi Zaproszenie do składania ofert w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku, przekazując jego treść do publicznej wiadomości w sposób przewidziany prawem. Wskazana powyżej cena, po której Zarząd zamierza dokonać nabycia Akcji własnych została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do treści § 1 ust. 2 lit. h) Uchwały NWZ. Celem nabycia Akcji własnych jest ich umorzenie, dalsza odsprzedaż lub zamiana (§ 1 ust. 2 lit. i pkt 1-3 Uchwały NWZ). Zaproszenie do składania ofert będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską. Pozostałe warunki nabycia Akcji własnych, w tym termin trwania zapisów na Akcje własne, zostanie określony w treści Zaproszenia do składania ofert.

Podjęcie decyzji, o której mowa powyżej następuje w ramach programu skupu akcji własnych ustanowionego w Uchwale NWZ i przeprowadzanego na wskazanych w niej warunkach, z tym zastrzeżeniem, że na chwilę obecną Zarząd podjął jedynie decyzję o zamiarze skupu 2 600 000 sztuk akcji własnych Spółki w drodze Zaproszenia do składania ofert, zgodnie z powyższą informacją. W przypadku powzięcia zamiaru nabycia akcji własnych w ramach ogłoszonego Programu w zakresie wykraczającym poza wskazaną powyżej liczbę akcji własnych, informację
o tym Zarząd przekaże do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).