Raport bieżący 30/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 02.09.2021 r., Raportu bieżącego nr 40/2022 z dnia 12.10.2022 r. oraz Raportu Bieżącego nr 26/2023 z dnia 26.06.2023 r., zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła
z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) Aneks do Umowy Wieloproduktowej zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 10 czerwca 2021 r. („Aneks”) oraz w ślad za zapisami Aneksu podpisała Umowę Zastawu Rejestrowego.

 

Na mocy zawartego Aneksu oraz Umowy Zastawu Rejestrowego ustanowiono zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej w postaci zastawu rejestrowego na zapasach surowców o wartości minimalnej 10.000.000,00 zł będących własnością Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości kwoty 10.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173).