Raport bieżący 34/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, „Ustawa o Ofercie”), działając w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”), a także w imieniu własnym informuję, iż wskutek dokonania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 15 września 2022 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego spółki „LENTEX” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) o kwotę 1.400.330,40 zł, które to obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 3.415.440 sztuk akcji własnych Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 33/2022 z dnia 16 września 2022 roku, doszło do zmiany o ponad 2% dotychczas posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zmiana Stanu Posiadania”).

Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 14.183.306 akcji Spółki, które stanowiły 30,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 30,56% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.183.306 głosów z akcji Spółki, z czego:

  1. Posiadałem samodzielnie 8.598.880 akcji Spółki, które stanowiły 18,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 18,53% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.598.880 głosów z akcji Spółki;
  2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 5.584.426 akcji Spółki, które stanowiły 12,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,03% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.584.426 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 14.183.306 akcji Spółki, które stanowią 32,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 32,98% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.183.306 głosów z akcji Spółki, z czego:

  1. Posiadam samodzielnie 8.598.880 akcji Spółki, które stanowią 19,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 19,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.598.880 głosów z akcji Spółki.
  2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 5.584.426 akcji Spółki, które stanowią 12,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.584.426 głosów z akcji Spółki.

Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie”.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983).

zawiadomienie Leszek Sobik