Raport bieżący 41/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 39/2023 i nr 40/2023, informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło doręczenie Spółce pozwu z dnia 24 listopada 2023 r. („Pozew”), wniesionego przeciwko Spółce do Sądu Okręgowego w Częstochowie Wydział V Gospodarczy („Sąd”), przez akcjonariusza Spółki, tj. Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Akcjonariusz”). Przedmiotem Pozwu jest roszczenie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 8 i nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku, które dotyczyły powołania do Rady Nadzorczej Spółki jej nowych członków w osobach Pani Agaty Kalamarz i Pana Bartosza Królewicza („Uchwały NWZ”); w ocenie Akcjonariusza Uchwały NWZ są sprzeczne z art. 4 § 1 ust. 9, art. 410, art. 412 i art. 414 Kodeksu spółek handlowych. W uzasadnieniu Pozwu Akcjonariusz wywodzi sprzeczność z prawem Uchwał NWZ, w szczególności z faktu rzekomej wadliwości umocowania jednego z pełnomocników akcjonariuszy Spółki biorących udział w NWZ, których głosami Uchwały NWZ zostały powzięte.

Jednocześnie, wraz z Pozwem Spółka otrzymała postanowienie Sądu z dnia 6 grudnia 2023 r. o udzieleniu Akcjonariuszowi zabezpieczenia roszczenia polegającego na wstrzymaniu skuteczności zaskarżonych uchwał do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wszczętego Pozwem – wyrażającego się brakiem wywarcia wpływu Uchwał NWZ na dotychczasowy skład Zarządu Spółki.

Spółka zamierza przeciwstawić się roszczeniom Akcjonariusza podejmując odpowiednie działania procesowe w postępowaniu wszczętym Pozwem, w tym zaskarżyć postanowienie o udzieleniu Zabezpieczenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10) i 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.)