Raport bieżący 42/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2023 informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło doręczenie Spółce postanowienia z dnia 18 grudnia 2023 r. Sądu Okręgowego w Częstochowie V Wydział Gospodarczy („Sąd”) dotyczącego sprostowania nieścisłości w treści postanowienia Sądu z dnia 6 grudnia 2023 r. („Postanowienie”) o udzieleniu akcjonariuszowi Spółki, tj. Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Akcjonariusz”), zabezpieczenia roszczenia dochodzonego przez niego pozwem przeciwko Spółce z dnia 24 listopada 2023 r. („Pozew”) o stwierdzenie nieważności uchwał nr 8 i nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku, które dotyczyły powołania 2 osób do Rady Nadzorczej Spółki („Uchwały NWZ”).

Pierwotna treść Postanowienia wskazywała, że udzielone zabezpieczenie polega na wstrzymaniu skuteczności Uchwał NWZ wyrażającym się brakiem wywarcia wpływu Uchwał NWZ na dotychczasowy skład Zarządu Spółki. W ramach sprostowania, odniesienie do Zarządu Spółki zostało zastąpione odniesieniem do Rady Nadzorczej Spółki, w związku z czym skorygowany zakres zabezpieczenia obejmuje wstrzymanie skuteczności Uchwał NWZ wyrażające się brakiem wywarcia wpływu Uchwał NWZ na dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

Oznacza to, że zabezpieczenie udzielone zgodnie ze sprostowanym w powyższy sposób Postanowieniem powoduje, iż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wszczętego Pozwem (o ile wcześniej zabezpieczenie to nie zostanie uchylone w wyniku zaskarżenia postanowienia przez Spółkę) Uchwały NWZ nie wywołują skutku zmiany składu Rady, a tym samym osoby, które zgodnie z treścią Uchwał NWZ zostały do Rady powołane, nie powinny być traktowane jako wchodzące w jej skład.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).