Raport bieżący 43/2024

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła od pełnomocnika Spółki wiedzę o fakcie złożenia przez akcjonariusza Spółki – Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Akcjonariusz”), w Sądzie Okręgowym w Częstochowie V Wydział Gospodarczy, pozwu dotyczącego zaskarżenia niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2024 r. („Pozew”). Przedmiotem Pozwu jest roszczenie o stwierdzenie nieważności uchwał nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2024 r. (w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki).

Sąd nie nadał jeszcze Pozwowi dalszego biegu (w szczególności nie doręczył go Spółce) z uwagi na konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia   w sprawie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, który Akcjonariusz złożył wraz z Pozwem. Jak dotąd, postanowieniem z dnia 15 marca 2024 r. Sąd odmówił Akcjonariuszowi zwolnienia od kosztów sądowych, natomiast Akcjonariusz złożył zażalenie na to postanowienie, które nie zostało jeszcze rozpoznane.

Po doręczeniu odpisu Pozwu, Spółka zamierza przeciwstawić się roszczeniom Akcjonariusza podejmując odpowiednie działania procesowe w postępowaniu wszczętym Pozwem.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)