Raport bieżący 50/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku- Białej, zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, „Ustawa o Ofercie”), działając w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku- Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”), a także w imieniu własnym informuję, iż w wyniku nabycia przeze mnie 400 000 sztuk akcji „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), w ramach zawartej w dniu 07 listopada 2022 roku transakcji pozasesyjnej pakietowej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło do zmiany posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez przekroczenie progu  20% (dalej jako „Zmiana Stanu Posiadania”).

 

Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie

13.607.008 akcji Spółki, które stanowią 31,64% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 31,64% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania   13.607.008 głosów z akcji Spółki, z czego:

  1. posiadałem samodzielnie 8.286.998 akcji Spółki, które stanowiły 19,27 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 19,27 % głosów w ogólnej liczbie głosów  na WZA, tj. do wykonywania 8.286.998 głosów z akcji Spółki,
  2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 5.320.010 akcji Spółki, które stanowiły 12,37 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,37 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.320.010 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 14.007.008  akcji Spółki, które stanowią 32,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 32,57% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.007.008 głosów z akcji Spółki, z czego:

  1. posiadam samodzielnie 8.686.998 akcji Spółki, które stanowią 20,20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 20,20 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.686.998 głosów z akcji Spółki;
  2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 5.320.010 akcji Spółki, które stanowią 12,37 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,37 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.320.010 głosów z akcji Spółki.

 

Łączna suma liczby głosów wynikających z przepisów art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie  jest tożsama z tą podaną powyżej. Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.

 

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.).

 

Zawiadomienie L.Sobik