Raport bieżący 52/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki na podstawie § 1 ust. 3 lit. a Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 r., zmienionej na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A, podjął decyzję o wcześniejszym zakończeniu programu skupu akcji własnych przeprowadzonego w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A., tj. przed dniem 23 maja 2023 roku z późniejszymi zmianami.

Podejmując decyzję Zarząd Spółki stwierdził, iż po przeprowadzeniu powyższego skupu akcji (o czym Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 43/2022), na kapitale rezerwowym utworzonym w celu nabycia akcji własnych pozostały jedynie środki w kwocie 2,62 zł, co nie pozwala na dalszą kontynuację nabywania akcji własnych. W związku z powyższym Zarząd Spółki, kierując się oczywistym interesem Spółki, postanowił (po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej) zakończyć nabywanie akcji własnych z dniem dzisiejszym, tj. przed dniem 23 maja 2023 r., który to dzień został pierwotnie wskazany w ww. Uchwale jako ostatni dzień terminu zakończenia 5 letniego okresu nabywania akcji własnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173).