Raport bieżący 53/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) przekazuje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”), które odbyło się w dniu 30 listopada 2022 roku. Podjęte przez NWZ uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

  • nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad NWZ;
  • wszystkie zgłoszone projekty uchwał NWZ zostały poddane pod głosowanie i podjęte;
  • do żadnej z podjętych uchwał NWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

 

Uchwały podjęte przez NWZ 30.11.2022