Raport bieżący 54/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) przekazuje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 listopada 2022 roku. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn.).

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki