Raport bieżący 55/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie obowiązującej w Spółce Procedury wyboru firmy audytorskiej, podjęła w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie przedłużenia współpracy z dotychczasową firmą audytorską, tj. Kancelarią Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 1695, w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz usługi atestacyjnej polegającej na ocenie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej spółki „LENTEX” S.A. za lata 2023-2024.

Umowa z Kancelarią Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach zostanie zawarta na okres dwóch lat. Spółka ostatni raz korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2019-2022.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12)