Raport bieżący nr 1/2021

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku – 21 maja 2021 roku

Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku – 19 listopada 2021 roku

Raporty półroczne:

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku – 27 sierpnia 2021 roku

Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 26 marzec 2021 roku

Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 26 marzec 2021 roku

Jednocześnie Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2021 r., zgodnie z treścią § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”).

Działając na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.