Raport bieżący nr 1/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie podjęcia decyzji o realizacji nabycia 3 000 000 sztuk akcji własnych Spółki, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść Oferty zakupu akcji własnych Spółki (dalej „Oferta”). Zgodnie z Ofertą Spółka zamierza nabyć 3 000 000 sztuk akcji własnych, po cenie 12,50 zł (dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję własną Spółki. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na dzień 10 stycznia 2022 roku, natomiast termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży na dzień 14 stycznia 2022 roku. Przewidywana data przeniesienia własności nabytych akcji Spółki oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki to 19 stycznia 2022 roku. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść  Oferty stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

Oferta do pobrania:

Oferta skupu akcji własnych Lentex_04.01.2022