Raport bieżący nr 10/2019

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „ZWZ”) podjęło w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla jej akcjonariuszy.

 

ZWZ Gamrat podjęło decyzję o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej wysokości  12.531.646,50 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy), na którą składają się: i) kwota 10.753.165,85 zł, jako kwota zysku netto spółki Gamrat za rok obrotowy 2018 przeznaczona w całości na dywidendę; ii) kwota 1.778.480,65 zł pochodząca z istniejącego w spółce Gamrat kapitału zapasowego. Jednocześnie wskazujemy, że na dzień podjęcia decyzji przez ZWZ Spółka posiada 5.401.832 sztuk akcji Gamrat, które uprawniają do dywidendy w wysokości 8.102.748,00 zł.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).