Raport bieżący nr 11/2018 korekta

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2018 roku (dalej „ZWZ”).

W treści Uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „LENTEX” spółka akcyjna za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 (dalej „Uchwała Nr 4”) oraz w treści Uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 (dalej „Uchwała Nr 5”) kwoty wskazane w § 1 obu uchwał zostały w wyniku omyłki pisarskiej błędnie oznaczone w tysiącach złotych podczas, gdy we wszystkich wypadkach chodziło o  kwoty podane w milionach złotych.

Poprawiona w powyższym zakresie Uchwała Nr 4 oraz Uchwała Nr 5 ZWZ stanowi, wraz z pozostałymi uchwałami podjętymi przez ZWZ, załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 oraz § 15 . 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Pliki do pobrania:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 2018.