Raport bieżący nr 16/2020

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 04 czerwca 2020 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ„). Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ. Projekty uchwał na ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lentex S.A. 2020

Projekty Uchwał na ZWZ Lentex S.A. 2020

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A.