Raport bieżący nr 16/2024

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024 informuje, że Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Audytu”) powołał w dniu 2 lutego 2024 roku Pana Bartosza Królewicza na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

 

Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Bartosza Królewicza zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 10/2024.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).