Raport bieżący nr 18/2020

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „ZWZ Gamrat”) podjęło w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla jej akcjonariuszy.

 

ZWZ Gamrat podjęło decyzję o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej wysokości  20.050.635,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych). Kwota ta została przeznaczona z zysku netto spółki Gamrat za rok obrotowy 2019, który wyniósł 41.159.287,98 zł. Jednocześnie wskazujemy, że na dzień podjęcia decyzji przez ZWZ Gamrat Spółka posiada 3.838.332 sztuk akcji Gamrat, które uprawniają do dywidendy w wysokości 11.514.996,00 zł.

 

Ponadto informujemy, że ZWZ Gamrat podjęło także uchwałę w sprawie umorzenia 835 443 sztuk akcji własnych oraz będącą jej następstwem uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Gamrat i zmiany Statutu. Akcje własne Gamrat objęte umorzeniem zostały nabyte przez Gamrat na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Gamrat z dnia 02 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Gamrat celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Gamrat, oraz w związku z realizacją opublikowanego przez Gamrat w dniu 17 marca 2020 roku Zaproszenia do składania Ofert Sprzedaży Akcji Gamrat w ilości do 835 443 sztuk.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).