Raport bieżący nr 19/2018

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w zakresie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Lentex.

Przegląd opcji strategicznych ma na celu podjęcie działań, które wzmocnią pozycję Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej oraz umożliwią jej dalszy długoterminowy rozwój, a także wzrost jej wartości.

Podczas realizacji przeglądu Zarząd dokona analizy różnych opcji strategicznych dotyczących restrukturyzacji Grupy, w tym w szczególności weźmie pod uwagę konsolidację działalności Grupy w segmentach operacyjnych włóknin oraz podłóg, jako podstawowej działalności Grupy, a tym samym ograniczenie działalności w pozostałych segmentach operacyjnych. Zarząd nie wyklucza, iż przy realizacji przeglądu opcji strategicznych będzie korzystał z doradców zewnętrznych.

Zarząd wskazuje, że na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne decyzje co do wyboru opcji strategicznych. Jednocześnie Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).