Raport bieżący nr 2/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 01 lutego 2022 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”). Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ. Projekty uchwał na NWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ dostępne do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Lentex S.A. 01.02.2022

Projekty Uchwał na NWZA Lentex S.A.