Raport bieżący nr 21/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 24 maja 2022 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ„). Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady ZWZ. Projekty uchwał na ZWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie ZWZ_2022

Projekty Uchwał na ZWZ Lentex S.A_2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok 2021_projekt