Raport bieżący nr 22/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości szacunkowe wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za I kwartał 2022 roku w zakresie:

  1. przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
  2. EBITDA;
  3. zysku netto.

Wyniki zostały zaprezentowane w załączonym do niniejszego raportu pliku. Przedstawione wyniki mają charakter wyników szacunkowych, niezaudytowanych i do dnia ich publikacji mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1).

 

Pliki do pobrania:

Szacunkowe wyniki Lentex i GK Lentex za I Q 2022