Raport bieżący nr 22/2023

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia całego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 33.648.383,19 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i dziewiętnaście groszy) na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).