Raport bieżący nr 23/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 24 maja 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „ZWZ„), mając na uwadze treść pkt VII ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2021. Mając powyższe na uwadze Zarząd przekazuje w załączeniu Sprawozdanie o wynagrodzeniach w ostatecznym brzmieniu ustalonym przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

 

Plik do pobrania:

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok 2021