Raport bieżący nr 23/2017

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż Spółka podpisała z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneks do zawartej w dniu 18.04.2013.r umowy o kredyt inwestycyjny (o zawarciu umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2013 z 18.04.2013r.), na mocy którego nastąpiła w szczególności zmiana zabezpieczenia spłaty ww. kredytu inwestycyjnego poprzez: 1) częściowe zwolnienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na 4.457.000 akcjach spółki zależnej Gamrat S.A.; oraz 2) zmniejszenie do 10.000.000 zł wartości hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz Banku na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, wraz ze znajdującymi się na niej i stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkami oraz odrębnym przedmiotem własności urządzenia, znajdujących się w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, dla których Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgi wieczyste o numerach  CZ1L/00036467/3, CZ1L/00052710/0, CZ1L/00048201/8 oraz CZ1L/00038863/3. Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie wartości ustanowionego na rzecz Banku zabezpieczenia do aktualnego salda zadłużenia Spółki z tytułu ww. kredytu inwestycyjnego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE.L Nr 173, str. 1).