Raport bieżący nr 24/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), mając na uwadze treść Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją wykładzin (dalej „ZCP”), podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zamiarze zbycia ZCP poprzez wniesienie ZCP jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Lentex Wykładziny Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, spółki w 100% zależnej od Spółki, jako pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lentex Wykładziny. Zarząd planuje wniesienie ZCP jako aportu do Lentex Wykładziny w III kwartale 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż stosownie do treści art. 22 ust. 22.2 pkt 11 Statutu Spółki, Zarząd niezwłocznie wystąpi do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie (wniesienie aportem) nieruchomości wchodzących w skład ZCP.

Stosownie do treści ww. Uchwały Nr 6 NWZ Zarząd przystąpi do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji procesu zbycia ZCP, obejmujących w szczególności:

  1. a) szczegółowe określenie zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do ZCP, które zostaną następnie wniesione aportem do Lentex Wykładziny;
  2. b) ustalenie wartości składników ZCP na potrzeby wniesienia ZCP aportem do Lentex Wykładziny;
  3. c) objęcie wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lentex Wykładziny wskutek wniesienia aportem ZCP.

Podjęcie powyższej decyzji wynika z kontynuacji realizacji przyjętego w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych modelu działania strategicznego, który uznał segment włóknin jako kluczowy dla intensyfikacji i zapewnienia dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Lentex, a w zakresie pozostałych segmentów operacyjnych Grupy, w tym produkcji wykładzin, nie wykluczał podejmowania działań zmierzających do ich sprzedaży (w całości lub w części), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2019 z dnia 29 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).