Raport bieżący nr 25/2019

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o śmierci Pana Zbigniewa Rogóża, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

 

Pan Zbigniew Rogóż zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 17 kwietnia 2014 roku.

 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki informuje, że obecnie skład Rady Nadzorczej Spółki nie spełnia wymogu dotyczącego minimalnego składu Rady Nadzorczej w spółce publicznej określonego w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym Spółka podejmie działania zmierzające do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).