Raport bieżący nr 25/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) przekazuje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbyło się w dniu 24 maja 2022 roku. Podjęte przez ZWZ uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przez Spółkę opublikowane w formie raportów okresowych (jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2021) w dniu 25 marca 2022 roku, a w zakresie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2021 zostało ono opublikowane w raporcie bieżącym nr 23/2022 z dnia 10 maja 2022r. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty dostępne są także na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie wskazujemy, iż jeden z Akcjonariuszy Spółki, wykonujący na ZWZ prawo z 1 akcji, zgłosił sprzeciw do następujących uchwał ZWZ: nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 15. Wskazane sprzeciwy zostały zgłoszone i wpisane do protokołu z obrad ZWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Plik do pobrania:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex 24.05.2022