Raport bieżący nr 26/2019

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Gamrat”) odpowiedź na złożoną przez Spółkę ofertę sprzedaży 835 443 akcji Gamrat. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią, z uwagi na dokonaną redukcję liczby akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży, która wyniosła 5,9655%, spółka Gamrat przyjęła ofertę Spółki w zredukowanej części. Tym samym Gamrat nabędzie 785 605 sztuk akcji Gamrat, za cenę 22,90 zł za jedną akcję, co daje łączną cenę wynoszącą 17.990.354,50 zł.

 

Zgodnie z treścią opublikowanego Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat zawarcie umowy sprzedaży 785 605 akcji Gamrat nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia Oferty sprzedaży przez Spółkę, tj. do dnia  25 października 2019 roku, co zostanie przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).