Raport bieżący nr 26/2021 korekta

Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pani Olivii Sobik. W wyniku omyłki błędnie wskazano przebieg wykształcenia Pani Olivii Sobik, która odbywała studia licencjackie na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w okresie 10.2016-07.2019, a nie jak wskazano w treści raportu w okresie 10.2019 – 07.2019. Powyższy błąd stanowi omyłkę pisarską, polegającą na błędnym wskazaniu roku rozpoczęcia studiów. Mając powyższe na uwadze Zarząd dokonuje we wskazanym zakresie korekty raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 15 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).