Raport bieżący nr 27/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuję, iż do Spółki wpłynął odpis pozwu wniesionego przez akcjonariusza Spółki Pana Piotra Niesporka o uchylenie Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Lentex S.A. za rok obrotowy 2021 oraz Uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku (dotyczy absolutorium dla Wojciecha Hoffmanna pełniącego w 2021 roku funkcję Prezesa Zarządu). O podjęciu ww. uchwał Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 25/2022.

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).