Raport bieżący nr 28/2022

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości szacunkowe wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za I półrocze 2022 roku w zakresie

1. przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
2. EBITDA;
3. zysku netto.

Wyniki Spółki za I półrocze 2022 roku:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 146 190 tys. zł.
EBITDA: 15 360 tys. zł.
Zysk netto: 7 897 tys. zł.

Wyniki Grupy Kapitałowej Lentex za I półrocze 2022 roku:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 244 815 tys. zł.
EBITDA: 29 910 tys. zł.
Zysk netto: 15 836 tys. zł.

Przedstawione wyniki mają charakter wyników szacunkowych, niezaudytowanych i do dnia ich publikacji mogą ulec zmianie. Prezentowane dane uwzględniają zarówno działalność kontynuowaną jak i działalność zaniechaną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).